terug naar nwz.nl
Menu

Privacy


PRIVACYVERKLARING NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP
Voor patiënten


De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Noordwest Ziekenhuisgroep, hierna aan te duiden als Noordwest. Onder Noordwest verstaan we de locaties Alkmaar, Den Helder, Texel, Schagen, Heerhugowaard, Limmen. Ook de private organisaties die aangesloten zijn bij de stichting Noordwest.

Verwerking van persoonsgegevens door Noordwest

Voor Noordwest is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Noordwest respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Noordwest streeft er naar om de privacy van onze patiënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met de zorgverlener.

Algemene privacy-beginselen

Noordwest is van mening dat uw privacy optimaal gewaarborgd dient te zijn. Daarbij horen allereerst de algemene beginselen van privacybescherming, zoals daar zijn dataminimalisatie, zorgvuldigheid en transparantie.

Dataminimalisatie
Noordwest verzamelt niet meer gegevens van u dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden. Bijzondere persoonsgegevens zoals ras, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, strafrechtelijk verleden of vakbondslidmaatschap, worden niet gevraagd of verzameld tenzij dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Vanzelfsprekend wordt het bijzondere persoonsgegeven 'gegevens betreffende de gezondheid' wel verzameld en verwerkt; hiervoor heeft het ziekenhuis een wettelijke toestemming.

Zorgvuldigheid
Noordwest behandelt uw gegevens zorgvuldig. Wij verstaan daaronder dat uw gegevens slechts beschikbaar zijn voor zorgverleners die daartoe bevoegd zijn en die betrokken zijn bij uw behandeling. Ook worden uw gegevens veilig opgeslagen volgens de modernste eisen van informatiebeveiliging.
Het verzamelen, vastleggen, verspreiden en vernietigen van gegevens is niet alleen op basis van protocollen beschermd maar ook waar mogelijk met behulp van technische toepassingen. Zo is het bijvoorbeeld niet zo maar mogelijk om eenmaal vastgelegde gegevens te vernietigen.

Transparantie
Noordwest streeft er naar om volledig transparant te zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring maar ook komt de verwerking van persoonsgegevens terug in patiëntfolders en op de website van Noordwest.

Doeleinden van de verwerking

De wetgeving vereist een vastgestelde doelbinding bij de verwerking van persoonsgegevens. Noordwest kent vele honderden verwerkingen. De doeleinden die bij deze verwerkingen genoemd worden zijn samen te vatten in de volgende categorieën:

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), waaronder de WGBO
 • het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen
 • voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 • voor opleidingsdoeleinden voor verpleegkundigen en medisch specialisten
 • voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek (geanonimiseerde data)
 • voor landelijke (kwaliteits-)registraties ten behoeve van verbetering van zorg (geanonimiseerde data)
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Noordwest
 • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Noordwest
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole


Rechtsgrond voor de verwerking

De wet vereist tevens per verwerking een wettelijke grondslag. De zes grondslagen zijn bij wet vastgesteld

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
 2. Het op uw verzoek nemen va precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG)
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
 6. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Noordwest of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

De grondslag voor het verwerken van uw medische gegevens is vrijwel altijd 'ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst'. Iedere patiënt heeft immers een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis én met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn.(WGBO)

Een enkele verwerking gebeurt op basis van de grondslag 'wettelijke verplichting', bijvoorbeeld de landelijke registratie van sommige infectieziekten.

Bij studie en wetenschappelijk onderzoek is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op óf 'toestemming van betrokkene', (indien de gegevens herleidbaar zijn tot de persoon) óf gerechtvaardigd belang van Noordwest of de Zorg in het algemeen. De kwaliteit van zorg in Nederland kan immers alleen maar verbeteren als daarvoor de medische gegevens van patiënten gebruikt kunnen worden.

Indien uw toestemming niet wordt gevraagd zijn de persoonsgegevens altijd geanonimiseerd en niet meer tot u als persoon te herleiden.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Noordwest niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in een land buiten Europa. Vanwege de Europese privacywetgeving zijn uw gegevens in een ander EU-land op het zelfde niveau beveiligd als in Nederland. Indien uw gegevens buiten Europa verwerkt worden zullen wij er op toezien dat dat land de zelfde beveiliging in acht neemt als dat dat gebeurt in Nederland. (Een enkele keer vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in veel landen tegelijk waarbij ook landen buiten Europa betrokken zijn. In dat geval worden uw gegevens volledig geanonimiseerd)   

Bewaartermijn

Noordwest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Medische gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard zoals voorgeschreven in de WGBO.

Beveiliging van persoonsgegevens

Noordwest neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Noordwest toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Welke zorgverleners kunnen uw medische gegevens inzien?

Binnen Noordwest
Alleen de zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling en de medewerkers van Noordwest die toegang moeten hebben tot deze gegevens om bepaalde administratieve taken uit te voeren, bijvoorbeeld voor de financiële afhandeling van een behandeling, kunnen uw gegevens inzien.

Buiten Noordwest
Vanaf 22 juni 2018 biedt Noordwest Ziekenhuisgroep aan zorgverleners van buiten Noordwest de mogelijkheid om via een zorgverlenersportaal de medische gegevens van u te kunnen inzien. Dit kan alleen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.
De categorieën zorgverleners die gebruik kunnen maken van deze dienst zijn:

 • uw eigen huisarts
 • de waarnemer van uw huisarts indien dit medisch noodzakelijk is (reden wordt specifiek opgegeven door de waarnemer)
 • de verpleeghuisarts (indien u bent opgenomen in een verpleeghuis)
 • de radioloog van de ziekenhuizen in Beverwijk en Hoorn (indien u ook in behandeling bent gekomen van deze ziekenhuizen)

Alle andere zorgverleners van buiten Noordwest, zoals fysiotherapeuten en andere paramedici, kunnen geen gebruik maken van het zorgverlenersportaal. Zij krijgen op verzoek slechts medische informatie toegezonden indien u daarvoor een schriftelijke machtiging heeft ingevuld.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten betreffende uw persoonsgegevens. U kunt van uw rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen bij Noordwest. (zie onderaan) Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de rechten die voortvloeien uit de algemene privacywetgeving (AVG) en de rechten die voortvloeien uit de WGBO.
We zetten de rechten voor u op een rijtje.

Op basis van WGBO (betreffende uw medische gegevens) en AVG


Inzagerecht
U heeft het recht de door Noordwest verwerkte persoonsgegevens in te zien. Hiertoe hebben wij het Zorgportaal ingericht en beschikbaar gesteld (“Mijn Noordwest” – vanaf 22 juni 2018).
Indien u deze informatie onvolledig vindt kunt een verzoek indienen voor een kopie van uw medisch dossier. (zie folder 'Aanvraag inzage, afschrift en wijziging medische gegevens').

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
Het recht van bezwaar geldt dus met name voor gebruik van uw gegevens bij wetenschappelijk onderzoek.
Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Noordwest en soortgelijke verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor deze doeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Noordwest de verwerking van de gegevens tijdelijk 'bevriest'. U kunt dit recht inroepen in 4 situaties:

 1. in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek
 2. indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst
 3. indien Noordwest de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak en
 4. in afwachting van de beoordeling van een bezwaar
   

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Noordwest verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst (waaronder de WGBO).
Dit recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen hebben en al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). Dit recht geldt ook niet voor het volledige medisch dossier maar slechts voor die delen die wij rechtstreeks van u ontvangen hebben.
U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Voor een aantal van de hiervoor beschreven doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken of uw gegevens volledig anonimiseren.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van uw persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel een klacht indienen of de gang naar de rechter maken.

Functionaris gegevensbescherming

Noordwest heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het management van Noordwest over de privacywetgeving.
De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van Noordwest. Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.
U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze privacyverklaring.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies

Sommige delen van de website van Noordwest Ziekenhuisgroep kunnen cookies bevatten. Noordwest maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies.
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren of te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met analytische cookies, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina's, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Noordwest Ziekenhuisgroep haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Noordwest Ziekenhuisgroep. U kunt een mail sturen naar privacybescherming@nwz.nl

Wijzigingen

Noordwest heeft het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Noordwest.
Noordwest kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In het geval dat deze nieuwe doeleinden niet verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:


De verantwoordelijke:

Noordwest Ziekenhuisgroep
Secretariaat raad van bestuur
Postbus 501
1800 AM  Alkmaar
Tel.: 072-548 4444


De functionaris gegevensbescherming:

Dhr. M.A. van Zuijlen
Postadres:
Noordwest Ziekenhuisgroep
Afdeling privacybescherming / 063
Postbus 501
1800 AM  Alkmaar

Tel.: 072 – 548 3929 of 548 3925
Email:  privacybescherming@nwz.nl