terug naar nwz.nl

Zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg)

Als uw ziekte niet meer te genezen is, is het belangrijk dat u de juiste begeleiding en zorg blijft krijgen. De zorg die u krijgt is erop gericht om u en uw omgeving een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Dit noemen we palliatieve zorg.

Consultteam ondersteunende en palliatieve zorg (COP-zorg)
Binnen Noordwest Oncologisch centrum werkt een team van specialisten vanuit verschillende disciplines intensief samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te regelen voor u. Het consultteam bestaat uit:

  • longartsen
  • oncologen
  • internist-ouderengeneeskunde
  • verpleegkundig specialisten

Op verzoek kan ook een geestelijk verzorger, psycholoog, psychiater of anesthesioloog van het pijnteam worden ingeschakeld. Meer informatie over het consultteam leest u in de patiëntenfolder over palliatieve zorg 'COP-zorg'.
Longarts en kaderarts palliatieve zorg Liesbeth Peters is in september 2016 geïnterviewd. Lees het interview over COP-zorg

Praat met uw arts
In het laatste stuk van uw leven kan uw arts u niet beter maken. Maar hij of zij kan nog wel heel veel voor u doen. Hij kan u de zorg geven die voor u belangrijk is, en die bij u past. Daarvoor moet hij wel weten wat u belangrijk vindt, wat u wilt en wat u niet wilt. Met de patiëntenfolder ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ heeft u een handreiking om te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Praat hierover, ondanks uw verdriet, angst en zorgen, met uw familie, vrienden en met uw arts.

Hospice
Als u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u uw laatste levensfase doorbrengen in een hospice. Dit is een warm en gastvrij huis waar u 24 uur per dag, 7 dagen in de week gespecialiseerde zorg krijgt van een team van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. De zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van de gasten. Er is aandacht voor zowel de lichamelijke, de geestelijke, de sociale als de spirituele omstandigheden.

In de regio kunt u bij verschillende hospices terecht.

Centrum voor Levensvragen - Stichting Questio | www.stichtingquestio.nl
Stichting Quesrio is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg; een organisatie die zicht richt op patiënten met een levensbedreigende ziekte. Bij Questio - Centrum voor Levensvragen kan men terecht voor een gesprek wanneer het levensvooruitzicht anders wordt. Als u te maken krijgt met een ziekte of ingrijpende verandering, kan er een moment zijn waarin u in een crisis terecht komt. In zo’n periode kunnen vragen naar boven komen rond het bestaan en de zin van het leven. Juist dan kan het goed zijn om met iemand hierover in gesprek te gaan.
Geestelijk verzorgers hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk om met alles wat u met hem/haar bespreekt. Kijk eerst op de website of neem direct contact op via: telefoon: 06 - 38 84 02 77 | info@stichtingquestio.nl

Consultteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland | www.palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl
Om acute problemen op te lossen óf deze juist voor te zijn kunnen professionele hulpverleners van 8:00 tot 23:00 uur experts op het gebied van palliatieve zorg telefonisch raadplegen. Zij geven antwoord op medische, verpleegkundige, psychosociale, levensbeschouwelijke en organisatorische problemen in de palliatieve zorg. In geval van nood kunt u ook 's nachts een consulent bereiken.

Netwerken en sociale kaart
Nadere informatie over netwerken palliatieve zorg en de sociale kaart per netwerk (o.a. helpdesks, hospices, palliatieve units) is ook te vinden via www.netwerkpalliatievezorg.nl

Hospices
Overzicht van hospices in regio Noord-Holland Noord

Respijtzorg
‘tHuis Lioba: www.thuis-lioba.nl en lees meer

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) | www.vptz.nl
Vrijwilligers in de terminale zorg kunnen naast professionele zorg aanvullende hulp bieden in de vorm van persoonlijke aandacht voor de zieke en ondersteuning aan mantelzorgers. VPTZ kan ingezet worden bij:

  • Terminale patiënten zonder netwerk, onvoldoende mantelzorg of mantelzorgers die ondersteuning wensen, bijvoorbeeld bij het waken.
  • Terminale patiënten die geen of onvoldoende familie/ondersteuning hebben om te waken of ‘er te zijn’.
  • Mantelzorgers die ondersteuning wensen, bijvoorbeeld bij het waken of ‘het er zijn’ bij terminale patiënten.
     

Voor VPTZ kunt u terecht bij de volgende organisaties:  

Humanitas Noord-Kennemerland VPTZ | www.humanitas.nl

Humanitas Kop van Noord-Holland VPTZ | www.humanitas.nl

Stichting Terminale Thuiszorg Heiloo | www.terminalezorgheiloo.nl

Buddyzorg | www.handjehelpen.nl
Een buddy biedt emotionele en praktische ondersteuning door het samen ondernemen van activiteiten, bijvoorbeeld een bezoek aan een ziekenhuis. Een buddy helpt mee te denken in het proces van een patiënt, biedt een luisterend oor en is een gevoelsgenoot.

Rouwverwerking

Inloophuis ’t Praethuys | www.praethuys.nl
‘t Praethuys in Alkmaar organiseert activiteiten voor nabestaanden, zowel individueel als in groepsverband. Er wordt hulp geboden bij het verwerken van verdriet, zodat uiteindelijk de draad van het leven weer opgepakt kan worden.'t Praethuys is er zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren.

Inloophuis Den Helder | www.inloophuisdenhelder.nl
In het Inloophuis bieden we ondersteuning voor mensen met een ernstig levensbedreigende ziekte bij soms moeilijke periodes in het leven.

Humanitas Alkmaar | www.humanitas.nl
Stichting Humanitas verzorgt steun bij rouw en verlies.

De Blauwe zeeridders | www.deblauwezeeridders.nl
Praktijk voor rouwbegeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen.